Ote Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen ja muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippumatta sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekanja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin.

Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita liuottimia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet on johdettava jätevesiviemäriin hiekanja öljynerotuskaivon kautta.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita muilla kuin liuottimia sisältävillä pesuaineilla satunnaisesti pestäessä pesuvedet voidaan imeyttää maaperään tai johtaa jätevesiviemäriverkostoon edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa naapureille.

Rantavyöhykkeellä ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa syntyviä jätevesiä ei saa missään olosuhteissa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön. Vesillä tai rantavyöhykkeellä olevaa venettä pelkällä vedellä satunnaisesti pestäessä voidaan syntyvä jätevesi kuitenkin johtaa myös suoraan vesistöön.

Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla siten, että jätevedet imeytetään maaperään tai johdetaan jätevesiviemäriverkostoon.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu ja huolto on kielletty katuja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla.

Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu pesuaineilla on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekanja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään.

Lähde: Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
www.tampere.fi/ymparistojaluonto/materiaalipankki.html