Ote Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

7 § Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen ja
muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippumatta
sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla,
josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti hiilivetyliuottimia
sisältävillä pesuaineilla pestäessä pesuvedet on johdettava jätevesiviemäriin
öljynerottimen kautta.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti muilla kuin
hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla pestäessä pesuvedet voidaan
imeyttää myös maaperään edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön
pilaantumista.

Ranta-alueella ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa
syntyviä jätevesiä ei saa missään olosuhteissa johtaa puhdistamattomina
suoraan vesistöön.

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kielletty
katu- tai tiealueella ja muilla yleisillä alueilla.

Lähde: Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009
www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset